Nummer 1 – 2022

For Egen regning

Ny start?
Selv om pandemien som har plaget oss de to siste årene fortsatt finnes, så føles det som om den er forsvunnet. Vi kan legge vekk mobiltelefoner et øyeblikk og møtes ansikt til ansikt.

Alt er nok ikke helt som før ennå, men vi føler vel alle at det gå den rette veien.

Selv om årsmøtet dette året kommer til å foregå «på nett», så satser KTF på en fysisk samling i 2023. Da blir årsmøtet etter all sannsynlighet lagt sammen med en Kriminalteknisk Landskonferanse.

Dette er noe vi alle har savnet. Mange gleder seg til å komme sammen for å diskutere faglige utfordringer igjen. Jeg føler meg ganske sikker på at Kripos, PHS og PFT blir med oss på den konferansen.

Når jeg først nevner Kripos vil jeg sterkt anbefale dere å lese artikkelen fra Geir Hansen på side 16. Geir er som kjent leder av Nasjonal faggruppe kriminalteknikk.

Gruppen jobber for tiden med flere ting som KTF har etterspurt i mange år. Her vil jeg spesielt nevne standardisering av åstedsrapporter og langtidslagring av beslag.

Nyt våren!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem
Som jeg skrev om i leder 3/21, opprettet Justis- og beredskapsdepartementet i september 2021 et eksternt utvalg som skal se nærmere på om det har vært en rolleblanding av uheldig art mellom politiet som etat og frivillig eller politisk arbeid. Dette skjer med bakgrunn i medienes fokus på Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Gjennomgangen ble berammet til 6 måneder.

I januar i år besluttet Justis- og beredskaps­departementet også å gi innsyn i medlemslistene til NNPF. Over 3000 politiansattes navn ble ut­levert til en privatperson (som selv valgte å være anonym og søkte om innsyn om medlemslisten under pseudonym!). Slik jeg har forstått det er medlemslisten blitt tilgjengelig for departementet fordi medlemskontingenten ble trukket direkte fra lønnen. Jeg har blitt spurt av et medlem om medlemskap i KTF plutselig også skal bli offentlig. Det kan jeg ikke forestille meg. For det første trekkes ikke kontingenten fra lønnen, så medlemmenes navn ligger ikke i systemet på den måten. Det er heller ingen grunn til at våre medlemmers navn skal offentliggjøres. Avdelings­direktør i Politifagavdelingen i POD, Bjørn Vandvik, kommenterte på Kilden 12.1.22 at «..det skal være plass til engasjement og ildsjeler som brenner for faget i etaten vår. Samtidig skal det være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i frivillig eller politisk arbeid. Det er først når rolleskillet er, eller oppfattes som utydelig i møte med befolkningen at dette blir problematisk» (egen utheving. KHH).

Etter min mening er ikke rolleskillet politi/ KTF problematisk, i alle fall ikke i møte med ­befolkningen. Det finnes ikke private kriminaltekniske bedrifter som konkurrerer med politiet om åstedene. Den fagformidlingen som KTF driver med er rettet mot alle som driver med, eller har interesse av kriminalteknikk. Vi er ikke noen kommersiell aktør med underliggende motiver for utstyrsleverandører eller forsikring. Vi er opptatt av å heve kunnskapsnivået og fremme fagfeltet innen etaten.

En kollega funderte på om ikke KTF skulle ligge under Kripos, for slik å kunne unngå at det blir spørsmål om sammenblanding. Kripos har fagansvaret og det har kommet mye bra fra fagutviklingsgruppen der, ledet av Geir Hansen. Jeg tror at faget har en fordel av at KTF er utenfor etaten. Vi kan arrangere konferanser og seminar uten å måtte ta hensyn til de budsjettene og ­anbudsreglene politiet har. Vi kan invitere hvem vi vil til å holde innlegg på konferanser. Spillerommet er også større med tanke på hva vi kan og vil ha med i medlemsbladet Bevis. I dette nummeret for eksempel, har en representant fra Canon skrevet en artikkel om deres fotoutstyr og -vedlikehold. Hadde dette vært et etatsblad ville kanskje man fått protester fra andre leverandører, at de ikke fikk anledning til å reklamere for sine ting. I dette tilfellet er det ikke snakk om ­reklame, men bedre informasjon om utstyr de fleste teknikere i politiet har et daglig forhold til. Vi mottar ikke noen «frynsegoder» fra artikkelforfattere for publikasjoner og skriver ikke om emner av annen grunn enn at vi mener det er ­relevant for faget. Vi mottar økonomisk støtte fra Finans Norge, men de legger ingen føringer på vårt arbeid. Denne støtten gis fordi de anser vårt faglige bidrag relevant med tanke på å bidra til kriminalteknisk kompetanseheving.

I april skal det avholdes årsmøte, også denne gangen digitalt. I bladet er det en innkalling til dette årsmøtet, som holdes den 21.4.22 kl. 18:00. For at vi skal kunne gjennomføre dette på best mulig måte bes det om at de som kan være med på dette årsmøtet sender Thomas en mail for ­påmelding (thomas.andresen@politiet.no). Har du saker du vil ta opp på, gi oss beskjed om dette innen 24.3.22.

Ha en fin vinter, så sees vi på årsmøtet!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
leder i KTF

 

I Bevis nr. 1 – 2022 kan du lese om:

– Innkalling til årsmøte i KTF 2022
– Status for faggruppe ­kriminalteknikk
– Kriminaltekniske fagkontakter
– Kriminalteknikere som jobbet i regjeringskvartaler 22.7
– Den sanne historien om redaktør Tor Egil Matre
– Et knippe kriminaltekniske konferanser
– Kriminalteknisk Lands­konferanse 2023
– Er Litiumbatterier farlige
– Canon EOS R system
– FTFs stipendordning
– SD – Secure Digital
– «Who packed the drugs?»
Frist for innsendelse av artikler til nr. 2 – 2022 er 20. mai.