Nummer 4 – 2017

For egen regning

Fotokonkurransen
Kriminalteknisk Forum sin fotokonkurranse startet i begynnelsen av året, og avsluttes etter planen i nr. 1/2018. De beste bildene vil stilles ut på landskonferansen, hvor en jury vil velge ut det beste av de 5 rundevinnerne. Det er ikke bestemt hva premien skal være, så rundevinnerne får leve i spenning ennå en stund.

Antall bilder som ble sendt inn var ikke så stort i begynnelsen av året, men etter hvert tok dette seg gradvis opp.

Til denne nest siste runden hadde juryen mange og meget gode bilder å velge mellom. Tilbakemeldingen fra juryen var at alle bildene var så bra at det var vanskelig å kåre en vinner.

Juryen består av redaksjonsutvalget i Bevis, og ingen av medlemmene får vite hvem som er fotografen før bedømmelsen er ferdig.

Det er veldig gledelig å se at så mange av medlemmene våre bruker kameraet i fritiden, og at kvaliteten på bildene er så god.

Det viser seg ofte at de som bruker kameraet flittig i fritiden også er de som tar de beste bildene i jobbsammenheng.

Oppfordringen er derfor: Bruk kameraet flittig, både speilrefleksen, kompaktkameraet og det som alltid er med, nemlig mobiltelefonen.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Endelig er riksrevisjonens rapport etter siste ­inspeksjon av utvalgte tjenestesteder blitt offentliggjort.

Under kontaktmannssamlingen på Kripos i april i år fikk vi kriminalteknikere de første signalene om at rapporten fra Riksrevisjonen ikke var noe lystig lesning. Ingenting av innholdet ble avslørt på grunn av at rapporten ikke var frigitt. Ut over året har det fra tid til annen tilflytt oss små drypp, igjen uten at det var mulig å få ut fakta. Ut fra de små hintene som kom, skulle det visstnok stå veldig dårlig til «over hele fjøla».

Nå foreligger konklusjonen i artikler som er publisert på NRK sin hjemmeside og i VG 14. november. Så langt jeg har kunne se er det største ankepunktet at det er avdekket mangelfull kontroll på hvor beslag befinner seg. Det er ikke annet å vente at dette reiser massiv kritikk.

Som med mye annet i vår etat er ofte funksjonen som beslagsansvarlig en bigeskjeft. Når en slik funksjon ikke er en primæroppgave, er faren stor for at en ikke klarer å holde oversikten. ­Jobben som beslagsansvarlig må være tildelt en som har dette som en primæroppgave og helst som en spesialfunksjon. Vi forvalter store verdier for publikum på den ene siden, og vi utsettes ­innad for faren for mistanke om uregelmessig­heter. Det skal ikke finnes rom for tvil i vår sakshåndtering og redelighet. Vi må være åpne for at det rettes både kritikk og mistanker mot oss når en slik rapport ligger på bordet. Mangelfull ­behandling av beslag går ut over samfunnets ­tillit til politiet, noe vi ikke kan sitte stille og se på uten å sette inn tiltak.

Rapporten bør følges opp med sentrale strakstiltak. Pålegg hvert distrikt, og aller helst hvert enkelt GDE, å utpeke beslagsansvarlige som til en hver tid skal ha full oversikt. Det er fullt ­mulig å gjennomføre dette, men som mye annet i vår etat kan det stå på vilje. Beslagene må kanaliseres inn til klare samlingsplasser med en gang det kommer inn på tjenestestedet.

Tjenestemennene må så raskt som mulig få avlevert beslagene inn i en sone der kun utpekt personell har adgang. Dette vil kreve mye ­omstilling av tenkesettene våre, men jeg mener det er nødvendig. Vi som kriminalteknikere må også se på egne rutiner i denne forbindelsen. Hvordan ivaretar vi beslagene?

I forlengelsen av det som nå er kommet opp ser jeg med forventning frem til at arbeidet med sentral lagring av beslag i alvorlige saker kommer på plass. Dette må ikke ligge på vent lenger. Om politinorge skal klare å få en fungerende ordning med sentral lagring, må det være utpekte beslagsansvarlige i distriktene/GDE’ene. Av den grunn er Riksrevisjonen sin rapport en gyllen ­anledning til å sette fart og fokus på beslagshåndteringen.

Hans Barane
leder i KTF

 

I Bevis nr. 4 – 2017 kan du lese om:

• Rettssikkerheten truet
• Prof. Walther Parson
• Profilen: Tom Christer Holme
• Brannstatistikken
• Alarmerende funn
• Att säkra spermamarkeringar
• Politiarbeid på stedet
• Nytt fra styret
• Sporsikring i politiarbeid på stedet
• Bruk av munnbind
•Hvordan kan en bit av en blykule oppklare en kriminalsak?
• Digital straffesaksforsendelse
• Fotokonkurranse
• Innkalling til årsmøte

Frist for innsendelse av artikler til nr. 1 – 2018 er 25. februar.