Nummer 1 – 2018

For egen regning

Dugnadstid
I skrivende stund er det lite som minner om vår. Selv om våren kommer sent, så er det ingen tvil om at den kommer. Like sikkert er det at med våren følger dugnad. Vinteren skal ryddes vekk, og det skal klargjøres for en forhåpentligvis lang vår og sommersesong. På en måte er det også vår i norsk politi. Gammel organisasjon er i full gang med å bli ryddet vekk til fordel for en ny. Her som i andre dugnader er det viktig at alle bidrar. I forbindelse med en slik dugnad, eller skal vi si vårrengjøring, er det viktig å komme til over alt. I alle kriker og kroker. I en av disse krokene ligger det fortsatt rester etter et gammelt rundskriv fra Kripos og samler støv. Jeg tenker da på det gamle Rundskriv 19, som påla alle å brenne digitale filer på CD og DVD-plater. Rundskrivet er nok ikke gyldig lenger, med det brennes fortsatt en mengde slike plater. Arvtakeren etter CD/DVD- platene har fått navnet LDM, som står for Lagring Digitale Medier. Du kan lese om LDM på side 19 i dette nummeret av Bevis. LDM er fortsatt på prosjektstadiet, men alt tyder på at løsningen blir tatt i bruk i løpet av denne våren. God vår og god dugnad til dere alle!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Kjære medlem. Da er vi kommet frem til siste utgave av Bevis før landskonfe­ransen. Vi har arbeidet over lang tid for å finne frem til interessante tema som vi håper vil vekke interesse hos dere. Vårt mål er at deltakerne skal sitte igjen med økt kunnskap og ikke minst få ny inspirasjon til å stå i arbeidet med kriminalteknikk, om du så jobber på Kripos, eller på et tjenestested langt unna de sentrale strøk. Vi ønsker også at de som ikke til daglig jobber med kriminalteknikk skal få økt forståelse for arbeidet som blir utført på landsbasis. Økt forståelse for hverandres roller gir gjensidig respekt. Denne landskonferansen blir også en test av distriktenes vilje til å sende nok folk. Omorganiseringen av politiet har dessverre vist at det er vilje til å inn­skrenke antall deltakere på samlinger for kriminalteknikere. Ved den siste kontaktmannssamlingen, arrangert av Kripos i samarbeid med KTF, kom dette tydelig frem. Fra sentralt hold var det kun lagt opp til å invitere kontaktmenn i den nye distriktstrukturen. Dette ville medført mer enn en halvering av antall deltakere. Vi i KTF var ikke enig i dette, og vi fikk medhold. Det er jeg selvfølgelig veldig fornøyd med. Som i alle saker med kryssende interesser kan vi ikke slå oss til ro og tro at nå er alt i orden. Vi må holde et kontinuerlig press for å sikre at dere ute i hele landet får like muligheter til å delta i det kriminaltekniske fellesskapet. Vis egne distrikter at dere gjør en forskjell i det daglige arbeidet og at faglig påfyll kommer ­distriktene til gode. KTF ble dannet for å øke kompetansen i faget kriminalteknikk. Det er krevende for distriktene å holde kompetansen oppe og sørge for rekruttering. Her gjør KTF en forskjell. Vi lover å stille opp og sørge for at faget blir holdt i fokus. Jeg retter derfor en innstendig henstilling til lederne for distrikt og særorgan om å gi så mange som mulig anledning til å delta på Landskonferansen. På vegne av Kriminalteknisk Forum ­ønsker jeg så mange som mulig velkommen til Landskonferansen. Hans

Hans Barane
Leder i KTF

I Bevis nr. 1 – 2018 kan du lese om:

• Vi må trene for å bli Bedre
• Lagring digitale medier
• Innebygd fallskjerm ble redningen
• Profilen: Gøran Dyvesveen
• Bomullstøy som brenner
• Fagseminar med Norsk ­Rettsmedisinsk Forening
• Bruk av iPad
• Forfatterveiledning for Bevis
• Vinnerbildet
• Program Kriminalteknisk Landskonferanse
• Innkalling til årsmøte
• Sol ute, sol inne…

Frist for innsendelse av artikler til nr. 2 – 2018 er 11. mai.