Nummer 3 – 2016

For egen regning

1984
Kriminalteknisk Forum ble stiftet i 1984. Det er nå så lenge siden at de fleste som var kriminalteknikere den gang nå er pensjonister. Mange av dagens kriminalteknikere var ikke engang født på det tidspunktet. Tekniske etterforskere på Østlandet følte behovet for samarbeid i sak(er) utover ditriktsgrensene. Ikke lenge etter fant man ut at det var ønskelig med en slik kontakt også utenom selve sakssamarbeidet, og KTF var et faktum. Formålsparagrafene til KTF er de samme i dag som den gang, og er fortsatt like aktuelle;

å heve kunnskapsnivået innen disiplinen kriminalteknikk, samt utveksling av erfaringer innen faget, nasjonalt og internasjonalt

å fremme forståelse i etaten for kriminalteknikk å informere om nye arbeidsmetoder o.l.

å arbeide for regelmessige kriminaltekniske konferanser

ikke å befatte seg med foreningsarbeid

å informere om generelle vernetiltak og skadelige stoffer kriminal- teknikere kan komme i befatning med.

Grunnen til at Kriminalteknisk Forum fortsatt eksisterer er de samme som bidro til at foreningen ble stiftet i 1984. KTF har fortsatt store oppgaver foran seg.

Tor Egil Matre
Redaktør

 

Lederen har ordet

Bevis, hva er det? Vårt fokus rettes kanskje feilaktig mot den enkelte gjenstand, spor eller forklaring som kan knytte en person til en handling. Har vi et like klart fokus på selve sikringen som virkelig gjør beviset gyldig og slagkraftig? Den indre sammenheng mellom opplysninger, spor og gjenstander er kanskje den viktigste delen av beviset som dessverre lett kan bli ødelagt om ikke fagkunnskapen og viljen til god kvalitet er på plass.

En hver kan innhente såkalte bevis som hver for seg kan være avgjørende i en sak. Mangel på kunnskap om sikringen kan dessverre medføre at bevisverdien blir vesentlig redusert. Jeg håper og tror vi i KTF kan være med på å bevisstgjøre alle til å avdekke og foreta sikring og dokumentasjon på en slik måte at beviset står fjellstøtt. Ansvaret for bygging av kompetansen for bevissikringen ligger hos PHS og de delene av etaten som har fag- og utviklingsansvar. Dette fritar likevel ikke den enkelt av oss fra å utføre arbeidet i henhold til kravene. Vi må kort og godt opptre som fagfolk og ikke amatører som kjenner egen kunnskap og ikke minst begrensning.

Vi må være forberedt på at det kan settes spørsmålstegn ved sikring av bevis. Klare rutinebeskrivelser og aktiv kvalitetskontroll i alle ledd må av den grunn være på plass. I hverdagen blir en presset på tid, tidsfrister, prioriterte saker og til dels store saksmengder. Dersom dette medfører at kvaliteten på arbeidet blir skadelidende, må den enkelte gi klare signaler om dette, slik at enhetene kan blir styrket. Vi har i dag en unik mulighet til å få dette til i sammenheng med nærpolitireformen som skal på plass. Det er arbeid med høy kvalitet som skal være vår styrke, og det er slik vi kan oppnå tillit og respekt.

I grunnutdanningen ved PHS har studentene eksamen i kriminalteknikk før de skal ut i praksisåret. Jeg er ikke sikker på at dette påvirker studentene til å prioritere kriminalteknikk høyt nok etter avlagt eksamen. De best egnede finner kanskje ikke kriminalteknikken interessant nok i konkurranse med IP, narkotika og annen fartsfull tjeneste som de får oppleve mye av i praksisåret. Kriminalteknikk er i denne konkurransen kun er et beskjedent arbeidskrav de må gjennomføre. Alle studenter burde fått anledning til å oppleve den jaktgleden det gir å søke opp de tradisjonelle kriminaltekniske sporene og deretter avsløre gjerningspersonen ved hjelp av egne funn. Opplevelsen av at det nytter å søke aktivt etter spor og få treff i registrene kan lett gi spire til nye kriminalteknikere som har blikket for kvalitet.

Som avslutning vil jeg bare minne om at vi frem til 2017 er i prosjektperioden for kvalitetsstandarden. Tenker vi på dette i hverdagen og har vi nok fokus på dette i dag?

Hans Barane
Leder i KTF

 

Ellers kan du lese om:

• Jeg er svært bekymret
• Kriminalteknisk informasjonsbrev
• Åstedsmetodikk
• Nordisk brannetterforskningskonferanse
• Brann i bygg
• Til våre medlemmer og abonnenter
• Kriminaltekniske vurderinger
• Nytt fra styret
• Takk for tilliten
• Et blikk på kriminalteknikken
• Tverrfaglig samarbeid
• Politiets dag 2016
• Info fra PFT

Frist for innsending av artikler til nummer 4 – 2016 er 15. november