Nummer 2 – 2018

For Egen regning

Godt levert
Nok en gang har Kriminalteknisk Forum levert en kriminalteknisk landskonferanse av meget god kvalitet. I tre dager har mange av landets kriminalteknikere fått høre på interessante foredrag med gode foredragsholdere fra inn og utland. I tillegg ble det mange gode faglige diskusjoner og idéutvekslinger på kveldstid. Det er helt opplagt at disse konferansene er svært viktige for det kriminaltekniske miljøet i Norge.

Jeg regner med at de som deltok deler idéer og kunnskaper med de som ikke fikk anledning til å delta denne gangen. I tillegg refereres det fra flere av foredragene i dette nummeret av BEVIS, og flere vil komme i neste nummer. Nå starter straks arbeidet med å planlegge neste konferanse i 2020. I mellomtiden oppfordrer jeg dere alle til å dele erfaringer og gode historier gjennom fagbladet vårt, BEVIS.

En riktig god sommer til dere alle.

Tor Egil Matre
redaktør

Lederen har ordet
Takk for tilliten som er vist oss på årsmøtet som ble avholdt på Gardermoen den 10.4. der styret og undertegnede enstemmig ble gjenvalgt. ­Årsmøtet hadde et rekordstort oppmøte og det gir en god trygghet å vite at en så stor del av medlemsmassen var til stede og viste oss denne tilliten. Dette forplikter og vi skal gjøre vårt ­beste for å fremme Kriminalteknisk Forum.

Når dette skrives, sitter jeg på Gardermoen og venter på avgang for flyet mitt hjem fra landskonferansen. Jeg har en god følelse av at styret har levert også denne gangen. De umiddelbare tilbakemeldingene har vært svært positive. Styremedlemmene og de øvrige tillitsvalgte har virkelig stått på både før og under landskonferansen. Det er lett å være leder når en har slike medarbeidere på laget. Takk til hver enkelt av dere som gjorde dette mulig.

Jeg vil takke Kripos for deres bidrag med ­anbefalinger, trykking av navnelapper og foredragsholdere. Jeg retter videre en stor takk til POD for den økonomiske støtten, og til alle de øvrige foredragsholderne som gav oss mange interessante foredrag av høy kvalitet.

Vi skal innen kort tid sette i gang arbeidet med å sikre oss avtale med et hotell for neste konferanse. Hvor dette blir, gjenstår å se. I mellom­tiden skal det forhåpentligvis arrangeres kontaktmanssamling på Kripos til våren. Vi i KTF skal være tett på i denne prosessen og gjøre det vi kan for at arrangementet blir gjennomført og at vi er med.

I Kripos sin presentasjon på landskonferansen kom det frem en mulig målsetting, der Kripos tar mål av seg til å gjennomføre årlige landskonferanser. Dette var nytt for oss i styret, men svært positivt om det blir en realitet. Hvordan dette er tenkt gjennomført kom ikke frem i presentasjonen. Tradisjonelt har Kripos og KTF samarbeidet om både kontaktmannssamlingene og landskonferansene. Jeg håper og tror at Kripos har KTF i tankene i disse fremtidsvisjonene.

I tiden fremover er mitt ønske at Kripos og KTF setter seg sammen og arbeider frem et nytt opplegg med faste former og med solide økonomiske rammer. Jeg oppfordrer POD til også i fremtiden å stille seg positiv til å støtte landskonferansene økonomisk og bidraget forhåpentligvis kan økes. Dette vil komme alle politidistriktene til gode med dyktige og oppdaterte kriminalteknikere som får et godt forankret nettverk. Vi er beredt til å yte vårt beste for å oppnå dette. Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommer.

Hans Barane
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 2 – 2018 kan du lese om:

• Suksesshistorie
• Tårer i rødt
• Ringtest
• Profilen: Marit Bergheim Faraasen
• Kjell Carlssons Innovasjonspris
• Årets workshop i Stavern
• Touch ID og Face ID på iPhone
• Kriminalteknisk Landskonferanse 2018
• Nye studier ved PHS
• Den digitale skapsprengeren
• Årsberetning 2017
• Referat fra årsmøtet 2018

Frist for innsendelse av artikler til nr. 3 – 2018 er 24. august.