Nummer 2 – 2019

For egen regning

En spennende tid
Norsk politi er for tiden inne i en spennende tid. Det samme gjelder for Kriminalteknisk Forum og for fagbladet BEVIS.

Mediahuset Oslo AS har sagt opp avtalen med KTF, noe som vi selvsagt synes er trist. Vi har hatt et meget godt samarbeid, og jeg vil benytte anledningen til å takke Mediahuset for den tiden vi nå har lagt bak oss.

Vi ser nå framover og er i forhandlinger både når det gjelder utgivelse og finansiering av BEVIS.

Det er også spennende hvordan det blir med kriminaltekniske konferanser i tiden framover.

Blir det Kripos, KTF, eller et samarbeid som blir modellen for disse konferansene i framtiden?

En ting er sikkert. Det kriminaltekniske miljøet trenger konferanser hvor mange kan delta og diskutere faglige spørsmål seg imellom.

Tilslutt vil jeg gratulere Kjeld Hendrik som ble valgt til ny leder i Kriminalteknisk Forum, og takke avtroppende leder Hans for den fantastiske jobben han har gjort.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Først og fremst- tusen takk for den store tilliten jeg ble vist da jeg ble valgt til ny leder i Kriminalteknisk forum på årsmøtet på Kripos den 9. april. Det er en jobb som går utenpå alt det andre man skal få unnagjort i løpet av travle hverdager, både på jobb og privat. Det krever tid og ressurser, men du verden så viktig! Uten KTF hadde kriminalteknikken stått mye svakere enn den gjør i dag. Det er tidligere styremedlemmer og dere, kjære medlemmer, som siden 1984 har jobbet for at vi skal kunne gjøre en god jobb i rettssikkerhetens tjeneste.

En stor takk skal også Hans Barane ha for sine år i førersetet. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med ham i disse årene! Han har vært viktig også i den siste tiden som leder med å finne løsninger på de utfordringer som KTF står ovenfor med tanke på både «Bevis» og KTF-konferansen.

Trine Alvestad, Edgar Aasbø Nilsen og Geir Hansen skal også ha stor takk for den fantastiske jobben de har gjort med å ivareta KTF sine interesser i flere år. Vi har hatt mange gode diskusjoner, og de har lagt ned mange timers arbeid for å sørge for at alle medlemmer i KTF har fått mest mulig ut av medlemskapet, både faglig og sosialt.

Takk også til de nye styremedlemmene, May Hammerås, Trond Sandsbråten og Thomas Andresen, samt ny vara Siv Helene Hansen og ikke minst de andre gode bidragsyterne Lin Bergstrøm, Marit Faraasen, Walter Pedersen, Tor Egil Matre og alle andre som bidrar til at virksomheten går rundt. Vit at den jobben dere gjør er viktig og at jeg setter umåtelig pris på å jobbe sammen med dere!

Det skjer mye for tiden som har innvirkning på fagfeltet vårt. Kripos har fått ansvaret for nasjonal fagutvikling. En egen gruppe, ledet av Geir Hansen, ser på kriminalteknikken. Med seg har han fått en rekke dyktige medarbeidere. Sammen skal de forsøke å finne ut hvor skoen trykker og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Samtidig vil Kripos nå arrangere årlige konferanser for å sørge for at kriminalteknikere blir oppdatert jevnlig. Det arrangeres work-shops flere ganger i året med relevante, praktiske øvelser for teknikere. Det kan nesten virke som at KTF har oppnådd målet som ble satt i 1984, og kan nå ta en velfortjent pensjonisttilværelse…eller?

I Bevis nr. 1, 2007 skrev daværende leder av KTF, Knut Rykhus, en leder med tittelen «Hva skjer?» Her skrev han blant annet at «Det er nærliggende og riktig å legge ansvaret for det enhetlige til KRIPOS. Tiden er inne for å plassere ansvaret og sørge for at det blir fulgt opp. Tiden er overmoden for at dette forankres i en overordnet plan fra Politidirektoratet». Videre henviste han blant annet til PHS sin videreutdanning i kriminalteknikk. Dette var en positiv utvikling. «Likevel kan ikke kriminalteknikere legge seg bakpå og si; endelig! Her må alle være med å delta for at utdanningen får både kontinuitet og riktige faglige nivåer tilpasset politidistriktenes kompetansebehov. Det stilles også krav til den enkelte kriminaltekniker og det kriminaltekniske miljøet om å stille seg spørsmålet – hva kan jeg/vi bidra med utfra de erfaringer som høstes? Det er ingen tvil om at det i sum ligger mye erfaring ute blant kollegaer». Kripos har nå fått et overordnet ansvar for fagutviklingen. Det Rykhus skrev om PHS mener jeg er direkte overførbart til den rollen som Kripos nå har fått. Vi må følge med på det som skjer, slik at Kripos får innspill i sitt viktige arbeid gjennom faggruppen. Det er alle vi kriminalteknikere ute i felten som må komme med de innspill som trengs for at de riktige verktøyene blir produsert. Her er også PHS en viktig faktor. Jeg mener at samarbeidet mellom PHS, Kripos og KTF er essensielt for å få en helhetlig og best utvikling av faget.

Hva for planer har så styret fremover?
Vel, noe som jobbes mye med er å få på plass finansiering av Bevis. Etter at avtalen med forlaget ble oppsagt på grunn av problemer med å skaffe annonseselgere, har vi jobbet med å finne alternativer. Vi er helt avhengig av en form for inntekt for å kunne gi ut bladet. Bladet er en vesentlig del av KTF sin kjernefunksjon. På årsmøtet ble det diskutert om mulighetene for å få en/flere sponsor(er) i det private næringsliv. Har du tanker om dette, gi oss en lyd!

En annen viktig jobb er å stable på plass finansiering til KTF-konferansen. Tiden med støtte fra POD og Kripos er over. Det er ingen penger å støtte konferansen med. Uten slik støtte kan ikke konferansen gjennomføres. I tillegg har vi en vei å gå med tanke på samhandling KTF-Kripos i å arrangere konferansen. Dersom Kripos ikke vil eller ikke har mulighet til å støtte en konferanse, kan den da gjennomføres? Vil politidistriktene sende teknikere på en konferanse uten at Kripos er med? Jeg mener at Kripos er like avhengige av KTF som KTF er av Kripos. Både faglig og sosialt har KTF-konferansen vært viktig for at sterke bånd knyttes i kriminalteknikerfamilien og at erfaringer utveksles på en helt unik måte over tre dager. Jeg er også helt sikker på at svært mange på Kripos ønsker at KTF-konferansen bør bestå!

Jeg ønsker også at styret styrker kontakten til PHS og kan bidra med forelesninger på flere nivå for å kunne bidra til å understøtte et fagfelt som jeg har inntrykk av får mindre og mindre tid, i alle fall på bachelor-nivå.

I tillegg håper jeg at dere medlemmer benytter muligheten til å invitere oss med på fagdager, hvor vi kan lage et opplegg som er tilpasset deres behov. Vi er her for deg og fagfeltet!

Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å være engasjert i faget, spre «det glade kriminaltekniske budskapet» til kollegaer gjennom rådgivning, tilbakemeldingsmøter mm. Ta dere tid til dette. Det tror jeg både dere selv, våre kollegaer og ikke minst rettssikkerheten vil tjene på!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 2 – 2019 kan du lese om:

– Utstyrskoffert
– Truls Birkeland
– Profilen: Bernt Mushom
– Fagdag og sosialt samvær i Sverige
– Eksamen i kriminalteknikk for bachelorstudentene
– Tverretatlige brannetterforskningsgrupper
– Brannfarlige engangsgriller
– Årsberetning 2018-2019
– Årsplan 2019-2020
– Øvelse for kriminalteknikere i Stavern
– Referat fra Årsmøtet i KTF

Frist for innsendelse av artikler til nr. 3 – 2019 er 16. august.