Nummer 3 – 2015

For egen regning

Multitasking

Multitasking er et begrep som brukes når det tilsynelatende er mer enn én handling som utføres på en gang (Wikipedia). Begrepet kommer fra databransjen men blir brukt ganske fritt. Bl.a. hevder noen at kvinner kan multitasking og menn ikke.
Kriminalteknisk Forum sin leder (og mange med han) er sterkt bekymret for kriminalteknikken i disse reformtider. Historien har lært oss at dersom vi ikke følger med så blir vi glemt. Dette har vi erfart både lokalt og sentralt.
Det skjer jo utrolig mye i etaten akkurat nå, og det skjer veldig fort. La oss derfor håpe at det ikke skjer alt for fort.
Det er ikke nok med å ha to tanker i hodet på en gang – nei her må det tenkes på utrolig mye, og det må tenkes fort.
Morten Olsen skriver noen beroligende ord fra POD på side 9 i dette nummeret av Bevis.
Da håper vi at han har rett i det han skriver, og at de med mange tanker i hodet på en gang klarer å holde hodet kaldt.

God høst til dere alle.

PS! Si gjerne din mening i Bevis.

Tor Egil Matre
Redaktør
Lederen har ordet

Kvalitet i etterforskningen – styrke og svakheter

I 2011 kom den for de fleste velkjente strategiplanen for kriminalteknikk. Et meget godt dokument laget av Eirik Liakleiv fra POD og hans medarbeidere, Den sier mye om hvordan kvaliteten på det kriminaltekniske arbeidet bør være og hvilken kvalitet som må kreves på en utdannet kriminaltekniker fram mot 2017. I 2013 kom det ut en rapport om etterforskningen i Politiet. Denne rapporten har et eget kapittel om kvalitet i etterforskningen. Det er på 18 sider. Ordet kriminalteknikk forekommer ikke èn gang i dette kapitelet. Det gjør det forøvrig ikke i de andre kapitlene heller.

Men jeg gjorde en interessant observasjon da jeg leste rapporten. Kapitelet om kvalitet har noen underpunkter. Blant disse er: Styrke og Svakheter ved etterforskningen. Det er gjort intervjuer med 90 personer fra de 27 politidistriktene vi fremdeles har. Det som er interessant er at samtlige av disse sier at en styrke i etterforskningen er  polititjenestepersoner med generalistkompetanse. Her er et utdrag fra kapitelet.

«… Det er viktig at vi kan de grunnleggende byggesteinene. Politidistriktet er stort og består av mange små steder. Vi kan derfor ikke ha spesialister på alt»……
«I stedet må vi kunne sette i gang generell etterforskning etter den gamle S-regelen ved å være gode på de generelle metodene i teknisk- og taktisk etterforskning» « S-regelen skal jo sitte i ryggraden på enhver politimann»

Politidistriktene blir ikke mindre etter den siste «omveltningen» som kommer, og den kriminaltekniske kvalitetsstandarden kan det virke som POD forlengst har lagt i en skuff, så det blir ikke en sertifisert og godkjent kriminaltekniker på hvert nes i årene framover heller.

Derfor er det viktig å lytte til denne kloke politimannens ord, som helt sikkert jobber langt nord for Sinsen-krysset. Vi skal ta vare på generalisten, for det er i mange tilfeller disse som redder inn en alvorlig sak ved å følge S-regelen de har i ryggmargen. De er blitt selvstendige ved å lære seg selv, og har en «passion» for jobben, som min sønn ynder å si. Flere av de som bidro til etterforskningsrapporten sier at de har ressurspersoner innen teknisk etterforskning, men at fagmiljøene er små. De framhever at det er enkeltpersoners kunnskap og driv som er den store styrken i etterforskningssammenheng. Jeg vil tro at det er noen som kjenner seg igjen i dette. Også i de større fagmiljøene innen kriminalteknikk er vi avhengig av den samme typen mennesker for å få en utvikling.

Jeg jobber selv på en arbeidsplass hvor straksetterforskning er blitt en meget viktig del av arbeidsdagen til patruljene. De lever etter S-regelen, og har fått moderne hjelpemidler til å gjøre dette på en effektiv måte. De får jevnlig oppdatering i elementær kriminalteknikk av dyktige og erfarne kriminalteknikere. Deres effektivitet inne både teknisk og taktisk straksetterforskning begynner å vise igjen på nedgang i restanser. Før de får lov å bli ordenspoliti må de ha minimum ett år med generell etterforskning bak seg. Det virker! Det er samtidig et paradoks når vi ser på det som i rapporten er omtalt som svakheten ved etterforskning.

Den som blir sett på som en svakhet i etterforskningssammenheng er at mange etterforskere er unge, uerfarne og lite selvstendige, – og de har bare ett ønske – å komme seg på en ordensseksjon. Dette gjelder riktignok i hovedsak i etterforskning av alvorlig kriminalitet og store saker. Dette er et riktig bilde, men det er samtidig viktig å ta med at disse er også de med størst pågangsmot og mest lærevillige. Kombinasjonen med ordenstjeneste og straksetterforskning, altså generalisten, er en god ressurs. Vår oppgave er å gi dem den tryggheten innen alle elementer av S-regelen de trenger.

Kriminalteknikken er og blir et område innen etterforskningsfaget som krever spesialkompetanse, selv om det ikke tyder på det i de utredningene godt betalte medarbeider i POD setter sin signatur på. I en artikkel inne i bladet forklarer fagansvarlig for kriminalteknikk i POD, Morten Olsen Sandnes at kvalitetsstandarden er med i det arbeidet som nå gjøres i utformingen av det nye politiet. Det er bra, men det gjenstår å se hvordan dette blir. Det er grunn til å tro at føringene fra POD rundt dette blir mer tydelige nå enn tidligere. Uansett har dere som er kunnskapsrike og med driv en oppgave i å sørge for at generalisten gir dere et best mulig åsted, eller et best mulig spor å jobbe videre med når dere blir kalt ut på jobb, eller får kontoret fullt av esker og poser fra et åsted dere ikke har vært på. Da må dere lære dem hvordan dere ønsker å ha det. Det er også Morten Sandnes sitt syn.

Et annet paradoks er at det i 2010 ble bevilget midler fra POD til et prosjekt på PHS forskningsavdeling. ¬Prosjektet skulle se nærmere på kvaliteten i etterforskningsarbeidet i politidistriktene. Samtidig hadde POD bevilget et større pengebeløp til å utrede det som ble den kriminaltekniske kvalitetsstandarden. Det var ingen som tenkte på å koble de to prosjektene samme får å se på kvaliteten på ALLE sider av etterforskningsfaget, både taktisk og teknisk. Er det grunn til å tro at de vil klare det denne gang?

Det kan virke som at de som skal utvikle etterforskningsfaget i de nye Politiregionene ikke ser at dette er to sider av faget som må ses i en sammenheng. Det vil ikke gi noen utvikling slik vi ønsker det.

Kristian Johansen
leder i KTF
Ellers kan du lese om følgende i Bevis nr. 3 – 2015

Ingen er glemt
Brannetterforskningsseminar til sjøs
Praksisnær videreutdanning i kriminalteknikk
Ny eksamensform
Den nya svenska elimineringsdatabasen
Bevis for 25 år siden
Skospår
«Det var hemmelig, det var min skyld»
Kriminalteknisk fagdag i Trøndelag
Kontaminering
Bombeøvelse
Värdefull information om däck

Artikler til Bevis nr. 4 – 2015 må være hos redaktøren senest 16. november 2015

Bevis nr. 4– 2015 kommer ut i uke 51

Ønsker du å annonsere i Bevis? Send en epost till redaksjonen