Nummer 1 – 2017

For egen regning

Pass på!
Det er spennende tider for norsk politi i disse dager. Det er nå omorganiseringen virkelig tar til. Pressen skriver at «grasrota» i politiet er svært skeptiske til det som nå skjer. Selv ser jeg det litt på avstand, og er kanskje mer spent enn skeptisk. Det satses jo mye på politiarbeid på stedet for tiden, og det er jo veldig bra. Satses det like mye på kriminalteknikeren? Det er her hele det kriminaltekniske miljøet må passe på. Vi må aldri glemme «formaningen» fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som han kom med da han åpnet Den Kriminaltekniske Landskonferansen i 2016: «Ikke gli langsomt inn i middelmådigheten». Har dette utsagnet festet seg hos etatens ledere, og hva betyr et slikt utsagn for dem? Den første testen på dette får vi på seminaret for kriminaltekniske fagkontakter 5. og 6. april i år. Dette er som vanlig et samarbeid mellom Kripos, Politidirektoratet, PHS og Kriminalteknisk forum. KTF har bedt om at deltakerantallet ikke må reduseres på grunn av at antall politidistrikt er redusert. Det samme gjelder for Den Kriminaltekniske Konferansen neste år. Så pass på. Ingenting kommer helt av seg selv!

 

Lederen har ordet

Det er alltid hyggelig å komme med gode ­nyheter. Den nye HMS-håndboka fra Pod kom for et par uker siden og den er tilgjengelig på Kilden. Kapitlene 19 om brannåsted og kapittel 20 om asbesthåndtering bør alle kriminal­teknikere lese nøye. Jeg nøler ikke med å påstå at dette er en av de største gjennombruddene for å sikre helsa vår i min tid. Jeg vil rette en stor takk til Pod for at disse problemområdene er blitt tatt tak i. Det er farlig å fremheve noen enkeltpersoner for dette arbeidet, men et par av dem kan dere lese om i en av artiklene lenger bak i dette nummeret. Uansett, takk til hver enkelt av dere.

I forrige nummer hadde vi en artikkel om ­asbest, ført i pennen av Inge Dunseth og Vidar Larsen. De arrangerer asbestkurs for Felles­forbundet ADK. Her gis det beskrivelse av hva som er nødvendige installasjoner på et åsted med asbest for at det skal være trygt.

Utfordringene vi nå står overfor er først og fremst at hver enkelt av dere setter dere inn i ­rutinene og etterlever disse. Dette er sentrale ­bestemmelser og de skal følges. Du skal ikke gå på akkord med helsa di.

Den andre utfordringen er at det stilles utstyr til rådighet for å gjennomføre åstedsunder­søkelsene. Jeg har den siste tiden hatt et par ­åsteder med asbest der jeg har vært nødt til å gi opp arbeidet med å få på plass rett utstyr og kompetanse. Disse åstedene ble frigitt uten undersøkelser. Slik kan vi ikke ha det fremover, det er uholdbart. Jeg oppfordrer nå distriktene og PFT om å innlede sentrale forhandlinger og raskt få på plass avtaler om leie av asbestbrakker, vask av arbeidsklær og sentralt innkjøp av forbruksmateriell.

Den tredje utfordringen er å få alle kriminalteknikere som skal håndtere asbest til så snart som mulig å gjennomføre asbestkurs. Dett er et krav i rutinen og det skal ikke dispenseres. Før den enkelte har kurs, skal en ikke foreta slike undersøkelser.

Det er nå sendt ut invitasjon til fagkontaktsamling på Kripos. Dette arrangeres i samarbeid med KTF. Min bønn til Kripos og distriktene er at det ikke blir innskrenkninger på antall ­Kriminalteknikere som får anledning til å møte i Oslo den 5. og 6.4.2017. Legg den gamle ­distriktstrukturen til grunn for antall deltakere.

Dette tok styret i KTF opp i møte med Kripos høsten 2016. Mitt utgangspunkt er at det er i både Kripos og distriktene sin interesse at flest mulig kriminalteknikere får møte på fagkontaktsamlingene og få førstehånds informasjon. Ikke la den nye distriktsstrukturen medføre at ­kontaktflaten mellom Kripos og Kriminal­teknikerne blir minimalisert.

Hans Barane
Leder i KTF

 

Ellers kan du lese om:

• Profilen: Oddvar Moldestad
• Om skaller og bein
• Fotokonkurranse
• Funn av hodeskalle
• Færre verktøyspor til Kripos – Hvorfor?
• Hospitering
• 3D laserskanning i retten
• ENFSI – hva er det?
• Fagdag i Haugesund
• Asbestkurs i Sør-Vest pd
• Den kriminaltekniske prosessen i svensk politi
• Politiforums ærespris
• SAMKO

Frist for innsending av artikler til nummer 2 – 2017 er 12. mai