Nummer 2 – 2015

For egen regning

Lesevegring?

Har du lesevegring: Ikke bli brannetterforsker! Dette utsagnet kommer fra profilen i dette nummeret av Bevis, nemlig Thor Kr. Adolfsen fra Norsk brannvernforening. Han har utvilsomt et poeng, og det gjelder nok for flere enn brannetterforskerne.
Det er få politifolk som gidder å lese faglitteratur på fritiden. Skal man gjøre det må man ha betaling, eller i det minste ny fritid. Dette er en holdning som er blitt tydeligere de seneste årene.
Jeg kjenner mange fagfolk i andre yrkesgrupper (og heldigvis endel i politiet) som leser det de kommer over av fagstoff, også i fritiden. Dette er fagfolk som har valgt yrke ut fra noe som interesserer dem. For dem er faget nærmest blitt en livsstil.

Hvorfor er det ikke slik blant etterforskere i politiet, og i dette tilfelle brannetterforskere? Det hersker liten tvil om at nivået både kan og bør heves.
Det er lett å skylle på PHS, POD eller kanskje lønns- og arbeidsforhold. Men, er det hele sannheten?
Oppfordringen bli derfor: Finn fram «lesebrillene» og sett i gang. Start gjerne med profilen på side 14 i dette nummeret av Bevis.

Tor Egil Matre
redaktør


Lederen har ordet

Har de glemt oss igjen???

I midten av april i år var de kriminaltekniske fagkontaktene samlet til 2 dagers fagkontaktsamling på Kripos. Dette var en god faglig oppdatering på fagstoff innen DNA, fototekniske løsninger, brann og fingeravtrykk, for å nevne noe. Samlinger av denne type er viktig for personlig oppdatering og utvikling, men også for å utveksle erfaringer og få en følelse av at arbeidet som kriminaltekniker er viktig, og at den jobben en gjør hver dag betyr noe.
Da jeg gikk LOU 1 lærte jeg at en leders jobb er ikke å kunne alt, men å motivere medarbeidere til gjøre en god jobb ved å sørge for god opplæring og få medarbeideren til å føle seg inkludert. På den måten blir de trygge og selvstendige. POD er vår arbeidsgiver, sett med vide øyne. POD bidrar til å få i stand slike fagdager og kriminaltekniske landskonferanser. Dette er deres måte å bidra til kompetanseheving, motivasjon og trygghet. POD kom for noen år siden med en standard for det kriminaltekniske arbeidet. Denne bidro til at man som kriminaltekniker følte seg sett og forstått. Nå skulle det endelig skje noe, slik at det ble et kriminalteknisk fagmiljø i selv det mest bortgjemte politidistriktet i lille Norge.
Men så knekker filmen, som min danske kriminalteknikerkollega ynder å si.

På fagkontaktsamlingen orienterte Morten Olsen Sandnes, fagansvarlig innen kriminalteknikk i POD, om prosjekter som skal medføre en enhetlig organisering av de nye politidistriktene. Flere av prosjektene var i gang. En politiinspektør var beordret inn som leder av «delprosjekt straffesaksbehandling». Med i prosjektet er en leder for en etterforskningsseksjon og en taktisk etterforsker. Med tilbakeblikk på den flott kvalitetsstandarden innen kriminalteknikk POD brukte mye tid på, er det spesielt at det ikke er en eneste kriminaltekniker med i denne delprosjektgruppen.
POD forsøkte å bøte på dette med å invitere 12 av de fagkontaktene som møtte på fagdagene til en workshop på slutten av siste fagdag. De 12 utvalgte kom med gode forslag til hvordan kriminaltekniske tjenester bør utformes. Et tappert forsøk på å redde seg inn fra POD sin side, men her må det mer håndfaste grep til. Det er fortsatt ingen kriminalteknisk fagperson med i denne gruppen. På KTFs nettsiden kan du lese et sammendrag fra dette møtet.

Det vil overraske meg hvis det forslaget som kom fra de «12 edsvorne menn» avviker mye fra den allerede utsendte «Strategiplanen for Kriminalteknikk», som POD tidligere har forlangt at politimestrene skal ha implementert i 2017! Jeg hadde vært mye roligere hvis prosjektlederen hadde sagt at den kriminaltekniske standarden skulle ligge til grunn for den kriminaltekniske delen av delprosjektet. Da hadde hun i alle fall lest den. Men det var det ingenting som tydet på at hun hadde.

I det mye omtalte skrivet er det et kapittel 5: Krav til ledelse og ansvar. I underpunkt 5.1 står følgende. Jeg siterer: «Politidirektoratet har ansvar for at det kriminaltekniske fagområdet utvikles i samsvar med politiets overordnede strategiplan. Politidirektoratet har ansvar for å gi nasjonale føringer for utviklingen av fagfeltet».

Det er i disse dager den overordnede strategiplanen for framtidens politi legges av flere prosjekter utnevnt av POD. Blant annet «delprosjekt straffesaksbehandling».
Mitt spørsmål er enkelt, og går til kriminalteknisk ansvarlig i POD: Vil POD ta det ansvaret de har pålagt seg selv i å sørge for at kriminalteknikken får plass i politiets overordnede strategiplan denne gang? Det har dere nemlig ikke gjort enda!

I dag holdt Politimesteren i Rogaland et innlegg om lederansvaret i medarbeiderplattformen. Til oss ledere sa han: Hvis du sier du skal gjøre noe – så gjør det! Det er det som er ledelse!

Han har så rett, så rett!

Kristian Johansen
leder i KTF