Seminar i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Det overordna temaet for seminaret er rettstoksikologi, med spesielt fokus på seksuelle overgrep.

Programmet er ikkje endeleg klart enno, då me ventar svar frå nokre føredragshaldarar.

Tid og stad: Seminaret blir helde tysdag 12. mars 2024 på Gaustad – Rikshospitalet i Oslo. Det vert helde på dagtid i tidsrommet frå ca. 09-15.

Arrangør av seminaret: Norsk Rettsmedisinsk Forening i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.

Inviterte deltagere på seminaret: Utøvere og brukere av rettsmedisinsk sakkyndighet, herunder leger, psykologer, jurister, fagfolk i naturvitenskapelige disipliner, politi og andre.

Deltakeravgift: Fysisk deltagelse med lunsj/kaffe: kr 275 (medlemmer)/kr325 (ikke-medlemmer). Digital deltagelse: kr 200 (medlemmer)/kr250 (ikke-medlemmer). Innbetales konto 1503.24.29057.

Merk innbetaling med navn på deltager. Dersom du ønsker faktura må fakturaadresse oppgis ved påmelding.   

Frist for påmelding og innbetaling: 23. februar 2024

           

Litt om NRF:

Foreininga vart stifta i 1993 og samlar medlemar frå ulike rettsmedisinske disiplinar og nærliggande fagområde som pediatri, gynekologi og radiologi.  Juristar og personar med bakgrunn frå politi er òg medlemmar av foreininga. 

Foreininga har som føremål å fremja faget rettsmedisin, mellom anna gjennom å bygge samarbeid om utdanning og forsking. Foreininga arrangerer seminar/kurs der det vert lagt vekt på aktuelle tema som har felles interesse. 

For tida består styret av 10 personar med bakgrunn frå ulike rettsmedisinske disiplinar og med god geografisk spreiing. Leiar, nestleiar, sekretær og kasserar inngår i eit arbeidsutval som har ansvar for den daglege verksemda.

Leiar: Lars Uhlin-Hansen, Professor i rettsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og overlege i patologi ved UNN Tromsø

Nestleiar: Christian Lycke Ellingsen, Seksjonsoverlege, avdeling for patologi, Helse Stavanger HF

Sekretær: Linda Ferrante, Forsker i rettsgenetikk, Oslo universitetssykehus

Kasserer: Arne Kristian Myhre, Førsteamanuensis, NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital HF

Meir om oss:

https://www.rettsmedisin.org/