Nummer 4 – 2015

For egen regning

KTF
KTF står for Kriminalteknisk Forum. Det vet de fleste i politiet. Gjør de ikke det så har medlemmene i KTF gjort en for dårlig jobb.
KTF kan også stå for Kriminalteknisk Fellesskap. Dette fellesskapet mellom alle som utfører kriminalteknikk er viktig, noe vi alle er enige i. Her har medlemmene, og ikke minst styret gjort en kjempejobb.
Den største bidragsyteren til dette fellesskapet er nettopp Kriminalteknisk Forum, og da særlig gjennom de Kriminaltekniske Landskonferansene. Denne konferansen er godt innarbeidet i etaten. Annet hvert år møtes opp mot 150 deltakere til gode faglige foredrag og mange interessante diskusjoner. Saker er blitt løst ved at kriminalteknikere har diskutert løsninger med kollegaer en har blitt kjent med på disse konferansene. Nettopp dette gjør det kriminaltekniske fellesskapet så viktig. Derfor er det nødvendig at dere alle passer på nå når antall politidistrikt blir redusert til 12. Det er viktig at like mange får anledning til å delta på konferansen i 2016 som tidligere år.

Start påvirkningen allerede nå!

Tor Egil Matre
Redaktør

Lederen har ordet

Generalisten i den nye politihverdagen og vårt ansvar
Jeg har nettopp vært på erfaringskonferanse om politi¬arbeid på stedet ved PHS i Oslo. På grunn av styremøte i KTF fikk jeg bare med meg den første dagen. Dette var startskuddet for implementeringen av denne arbeidsformen i hele Politinorge. Direktøren var der. Han var klar i talen.

Operative mannskaper skal ut og etterforske. De skal ta avhør på lyd, de skal foreta åstedsundersøkelser, og de skal i større grad enn tidligere ferdigstille saker ute på stedet. Ved hjelp av godt dataverktøy skal kvaliteten på arbeidet bedres. Og- understreket han, dette er ikke valgfag. Dette er et satsningsområde. Sjefen for Politihøgskolen var også der. Hun kunne fortelle at PHS hvert år sender 1400 nye politifolk ut i samfunnets tjeneste. Direktøren justerte i sin tale tallet ned til mer edruelige 700, som nok er mer riktig. Vi har tross alt ikke nytte av dem før de er ferdig utdannet.

Hva har så dette politiarbeidet på stedet med en kriminalteknikers hverdag å gjøre, tenker du kanskje? Jo, det skal jeg fortelle deg:
Politiarbeid på stedet er en meget bra arbeidsmetode. For dere som jobber ved et lensmannskontor, er det eneste nye i dette at det skal tas lydavhør på stedet. En iPAD med alle politiets søkesystemer er med ut i bilen. Det vil bli muligheter for ta bilder med mobiltelefon og sende dem direkte til egen innboks, slik at de kan legges inn i en rapport straks du kommer inn, eller du kan dele de med operasjonssentralen eller andre som jobber med samme sak ved hjelp av Sharefile.

I dette satsningsområdet for POD er det generalisten som er i fokus. Generalisten er i mange sammenhenger de som nylig er kommet ut fra akademiet. Den generelle kriminaltekniske utdannelsen på Bachelortrinnet omfatter kun basisen innen fagområdet. Den opplæringen holder til de enkleste åstedene, men satsingen på mer politiarbeid på stedet stanser ikke ved innbruddsåstedene. Det vil bli vår utfordring.

Det blir opp til det enkelte politidistrikt å sette en grense for hvilke åsteder som ikke skal tas av patruljen på stedet. Det kan skapes en forventning om at alt skal løses av politipatruljen på stedet. Her blir det viktig at de som har kriminalteknikk som fagområde er med å lage retningslinjer for hvilke åsteder som SKAL tas av kompetente teknikere. Det blir også viktig å drive opplæring av generalisten på sporsikring og dokumentasjon.

Hvis mobiltelefonen blir det foretrukne fotoapparatet, må generalisten kjenne de store fototekniske begrensningene en mobiltelefon har. ¬Erfaringer fra Stavanger, som har vært med i pilotprosjektet, viser at det her er behov for en realitetsorientering og kunnskap om at en fotomappe skal fortelle en historie, ikke bare være en samling mer eller mindre brukbare bilder.

Det blir helt sikkert alvorlige åsteder igjen til den godt utdannede kriminalteknikeren også i fremtiden. Men blir man en god kriminaltekniker når en ikke også får øve seg på de ordinære åstedene? Dette bør en reflektere over mens man bruker de ledige timene på å undervise generalisten.
Så er det et paradoks at mens Politidirektøren og rektor på PHS står på talestolen og forkynner at det nå skal satses enda mer på utdannelse og utstyr som skal gjøre politiet bedre i stand til å ferdigstille etterforskningen mens de er på stedet – og med en høyere kvalitet, så sitter jeg på til-hørerbenken og leser Politiforum. Her står det at PHS nedprioriter utdannelsen i rapport og etterforskningslære (REL) i grunnutdannelsen. Jeg kan ikke fri meg fra å tenke «jaja, alt blir kanskje som før. Mye ull og lite sau».

Men jeg håper jeg tar feil, for dette er virkelig et prosjekt der POD har truffet riktig. Hvis kriminalteknikere ute i distriktene bidrar med sin kunnskap inn i dette blir totalpakken riktig så bra. Vi ser at kompetansen på det taktiske området blir bedre og bedre fordi lydavhør og metoder gjennomgås og evalueres hele veien. Det er ingen grunn til at vi ikke kan klare det samme innenfor det åstedsarbeidet som gjøres blant generalisten. Ved å være med på evalu¬eringen og gjenta hvordan spor sikres og hvorfor de sikres, bidrar en til økt forståelse av kriminalteknikken som fag. Vi må også fortelles om viktigheten av referanseprøver. Fotodokumentasjonen har jeg allerede nevnt. Det er veldig viktig.

Det er lett for oss gamle å si at dette må jo alle forstå. Og ingen må ta åstedsbilder med mobiltelefon! Men sånn er det nå engang ikke. Husk at mange av disse er unge, nesten som barn i våre øyne. Og da må vi tenke tilbake på hvor ofte vi gjentok de samme tingene overfor våre egne «håpløse» barn – som plutselig ble kjempeflinke voksne.

Løkke te!

Kristian Johansen
Leder i KTF

Ellers kan du lese om følgende i Bevis nr. 4 – 2015

• Selvantenning
• Kriminalteknisk Landskonferanse 2016
• Utbrente gjenstander kan ha stor verdi
• Samtrening sprengningsåsted
• Innkalling til årsmøte
• Det var hemmelig, det var min skyld
• Hospitering
• Var det virkelig komfyren?
• Mamma sin jobb
• Nytt fotogardin

Artikler til Bevis nr. 1 – 2016 må være hos redaktøren senest 29. februar 2016

Bevis nr. 1 – 2016 kommer ut i uke 13/14 – 2016